Agnieszka Pomaska

Rada Miasta Gdańska przyjęła „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska”
29 sierpnia 2019 r., napisany przez

Podczas XIII sesji Radni Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęli tzw. MPA, czyli, Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska.

Przyjęcie dokumentu poprzedziła długotrwała procedura zapoczątkowana jeszcze w 2015 roku przez rząd PO-PSL. MPA wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w sześciu najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie: gospodarki wodnej, różnorodności biologicznej, transportu, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności oraz zdrowia publicznego/grup wrażliwych i energetyki.

W związku z podjęciem MPA w Urzędzie Miejskim w Gdańsku powstał Referat Zmian Klimatycznych i został ogłoszony nabór na stanowiska kierownika.

Zobacz informację o naborze

Zapoznaj się z treścią MPA