Agnieszka Pomaska

Gdańsk: spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej z państw bałtyckich
12 maja 2013 r., napisany przez

W dniach 12-13 maja, posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Gdańsku.

Głównym punktem spotkania była dyskusja nad wynikami konferencji Przewodniczących Parlamentów UE w zakresie funkcjonowania art. 13 Traktatu o Stabilność, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, a ponadto parlamentarny wymiar strategii dla regionu Morza Bałtyckiego –  temat dotyczący propozycji delegacji Litwy.

Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, zainicjowane w 2005 roku, odbywają się dwa razy do roku, przed posiedzeniami COSAC, kolejno w każdym z państw uczestniczących we współpracy.

Spotkania te służą analizie zagadnień zawartych w porządku kolejnego spotkania COSAC, wypracowywaniu stanowisk na posiedzenia COSAC i podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Polski parlament jest na nich reprezentowany przez członków prezydiów Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu i Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu.

Konkluzje ze spotkań, przyjmowane w języku angielskim, są przesyłane do sekretariatu COSAC i dostępne na stronie internetowej COSAC, a w języku polskim także na stronie OIDE.