Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe w Gdańsku w przygotowa

2008-12-190

Na ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska 18 grudnia przyjęliśmy uchwałę, która umożliwi sporządzenie Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy  Południe w Gdańsku.  Problemy komunikacyjne to największa zmora mieszkańców tej części Gdańska. Dorywcze łatanie czy fragmentaryczne poszerzanie ulicy Świętokrzyskiej, to zdecydowanie za mało by rozwiązać problemy z przemieszczaniem się w tym rejonie. Kolejno powstające osiedla bez rozbudowy dróg dojazdowych tylko pogarsza sytuację. O bezpieczeństwie pieszych, którym brak nawet pobocza czy oświetlenia, nie wspominając. Mam nadzieję, że strategia podejdzie do problemu całościowo, a konsultacje przeprowadzane w ramach przygotowywania planu  pozwolą uwierzyć Gdańszczanom z tego rejonu, że nareszcie podchodzi się do tego tematu poważnie.

Poniżej przedstawiam uchwałę wraz z uzasadnieniem, które jest jej integralną częścią.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy  Południe w mieście Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z narastającymi problemami komunikacyjnymi dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Południe niezbędne jest dla ich rozwiązania sporządzenie  przez Miasto Gdańsk Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe.
Program będzie dotyczył północnej części dzielnicy urbanistycznej Gdańsk Południe od Nowej Politechnicznej w kierunku południowym aż do Nowej Świętokrzyskiej z jej najbliższym otoczeniem, ponieważ tam występują najpoważniejsze problemy w dostępie do centrum miasta i innych dzielnic, a równocześnie jest to obszar z intensywnie zwiększającą się liczbą mieszkańców.
Celem sporządzenia Programu jest sformułowanie strategicznych zasad realizacji układu transportowego północnej części dzielnicy Południe. Opracowanie będzie wpisywało się w cały system rozwiązań  transportowych miasta Gdańska i opierało się na obowiązującym Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007r.
Przedmiotem opracowania będzie głównie kolejność realizacji poszczególnych elementów układu, którego struktura przestrzenna i funkcjonalna są już przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych. W przypadku identyfikacji miejsc problemowych, zaproponowane zostaną niezbędne weryfikacje rozwiązań – również przestrzennych.
Celem będzie wskazanie proponowanej kolejności realizacji inwestycji drogowych z przewidywanymi środkami możliwymi do przeznaczenia na ten cel. Wybór wariantu uwzględni optymalizację uzyskiwanych efektów ruchowych i funkcjonalnych. Wskazane zostaną środki ograniczające środowiskowe skutki realizacji inwestycji. Projekt Programu zostanie skonsultowany ze społecznością lokalną.
Efektem Programu będzie stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięć transportowych dla północnej części dzielnicy Południe. Harmonogram powstanie w oparciu o wyniki oceny społecznej oraz opracowania specjalistyczne.
Posiadanie w 2009 r. Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku, obejmującego między innymi prognozy oddziaływania programu na środowisko oraz konsultacje społeczne jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na przyszłe okresy aplikowania.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk