Podsumowanie pierwszego dnia 21. posiedzenia Sejmu

2012-09-111

Posłowie rozpoczęli 21. posiedzenie Sejmu od podjęcia decyzji w głosowaniu o nieutrzymaniu w porządku obrad pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji. Posłowie zdecydowali także, że porządek obrad nie zostanie uzupełniony o rozpatrzenie poselskiego projektu rezolucji w sprawie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2030 r. Sejm rozstrzygnął też w głosowaniu, że do porządku posiedzenia nie zostanie włączona informacja rządu na temat zwiększonej aktywności ugrupowań skrajnie prawicowych oraz incydentów o podłożu ksenofobicznym.

Po głosowaniach Sejm wysłuchał informacji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości na temat utworzenia Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA). Ten punkt został wprowadzony pod obrady z inicjatywy Komisji ds. Unii Europejskiej.  Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie informacji zostanie rozpatrzony w bloku głosowań.

Izba zapoznała się z przedstawionymi przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informacjami o działalności tej instytucji w latach 2009, 2010 oraz 2011. Dokumenty obejmują cztery obszary działania instytutu: Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, udostępniania i archiwizacji dokumentów, edukacji publicznej oraz zadań lustracyjnych. Ponadto informacje zawierają m.in. sprawozdanie z działalności Kolegium IPN i Rady IPN oraz wydatkowania budżetu. Informacje wpłynęły do Sejmu odpowiednio 31 marca 2010 r., 31 marca 2011 r. oraz 10 kwietnia 2012 r. i zostały skierowane do rozpatrzenia w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która wnosi o ich przyjęcie. Zgłoszone w dyskusji wnioski o odrzucenie informacji prezesa IPN zostaną rozpatrzone w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się także w pierwszym czytaniu projektem ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Proponowane przepisy regulują sposób i zasady likwidacji tej instytucji. Wnioskodawcy proponują, aby zadania i kompetencje IPN zostały przejęte przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowego, prokuraturę oraz ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto projektodawcy zakładają zniesienie obowiązku składania oświadczeń dotyczących pracy i służby w organach bezpieczeństwa państwa oraz współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Projekt ustawy zawiera również propozycję powołania „archiwum obywatelskiego”. Wnioskodawcy chcą, aby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Sojusz Lewicy Demokratycznej. 23 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Projekt uzasadnił poseł Tomasz Kamiński. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, które zostaną rozpatrzone w głosowaniu.

Na zakończenie pierwszego dnia 21. posiedzenia Sejmu w pierwszym czytaniu został rozpatrzony rządowy projekt ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obronności kraju oraz zmianie ustawy – Kodeks morski. Z dniem 2 lipca 2002 r. stracił moc jeden z artykułów tego dekretu wydanego w 1951 r. Nie ma więc podstaw do uznawania przez Radę Ministrów niektórych obszarów za szczególnie ważne dla obrony kraju. Ze względu na potrzebę zachowania przejrzystości prawa konieczna jest też zmiana ustawy z 18 września 2001 r. – Kodeks morski. Uchylenie Dekretu powoduje, że straci moc prawną rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i okolic za rejony umocnione. Straciły one bowiem znaczenie obronne. Pas nadbrzeżny znajduje się w kompetencjach właściwych terytorialnie urzędów morskich. Z zarządzania nim wyłączono akweny morskich wód wewnętrznych, które wraz z przyległymi do nich terenami lądowymi stanowią porty wojenne – czyli tereny zamknięte. Część akwenów morskich, przeznaczonych dla Marynarki Wojennej, jest czasowo lub na stałe zamykana dla żeglugi i rybołówstwa. Strefy te są naniesione na mapy morskie. Aktualnie nie istnieją żadne ograniczenia żeglugi w granicach rejonów umocnionych. Tym samym tracą aktualność regulacje dotyczące takich terenów wydane na podstawie ustawy z 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i umocnionych. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 25 lipca 2012 r. Na posiedzeniu plenarnym projekt uzasadniła podsekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Beata Oczkowicz. Izba zdecydowała o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.

źródło: sejm.gov.pl

One comment

  • iris

    2012-09-12 at 22:50

    A co ze zlikwidowanym par. Prawa Bankowego dotyczącego cedowania wierzytelności ma rzecz funduszy sekuratyzacyjnych? Artykuł został zmieniony za rządów PiSu i do tej pory rząd PO nie pofatygował się aby to zmienić. Szkoda bo bije to w godne życie dłużników a.zarabiają banki i fundusze. Po prostu PO ma to gdzieś.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk