Trwa 11. posiedzenie Sejmu

2012-03-290

Sejm rozpatrzył wczoraj (28 marca br.) następujące projekty: uchwały dotyczącej renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy zmieniającej przepisy w zakresie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Ponadto posłowie pracowali nad propozycjami nowelizacji Kodeksu karnego.

Posłowie zajęli się w drugim czytaniu rządowym projektem o uchyleniu z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Proponowane zmiany przewidują likwidację ulg w podatkach dochodowych dla NFI. Ponadto w projekcie przyjęto roczny okres ochrony praw nabytych wobec NFI i właścicieli akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przed wejściem w życie proponowanych zmian. Okres ten będzie liczony od początku 2013 r. i przejściowo umożliwi zachowanie prawa do zwolnienia z podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 lutego br. Pierwsze czytanie odbyło się 29 lutego br. na posiedzeniu Sejmu. Dalsze prace nad projektem ustawy odbywały się w Komisji Skarbu Państwa. 15 marca br. komisja zaproponowała poprawki. Dziś Sejm skierował projekt do trzeciego czytania w najbliższym bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt uchwały dotyczący renegocjacji ustaleń Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych  w sprawie zmian klimatu oraz tzw. Protokołu z Kioto. Wnioskodawcy wzywają w nim rząd do podjęcia natychmiastowych działań w tej sprawie. Projekt wpłynął do Sejmu 11 stycznia br. jako inicjatywa uchwałodawcza posłów z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie odbyło się 17 stycznia br. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 14 marca br. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu uchwały. Nad wnioskiem komisji posłowie zagłosują w ostatnim dniu posiedzenia.

Izba rozpoczęła prace nad poselskim projektem dotyczącym uchylenia art. 226 Kodeksu karnego tj. przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego, a także znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Według wnioskodawców – posłów z Klubu Poselskiego Ruchu Palikota – przepis ten jest zaprzeczeniem zasady swobodnego wyrażania myśli oraz przekonań. Projekt wpłynął do Sejmu 20 stycznia 2012 r. Podczas debaty plenarnej zgłoszono wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższym bloku głosowań.

Posłowie pracowali także nad projektem ustawy nowelizującym art.196 Kodeksu karnego. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest – zdaniem wnioskodawców – niezgodne z prawem do swobodnego wyrażania myśli i przekonań. Projekt wpłynął do Sejmu 25 stycznia 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów Klubu Poselskiego Ruchu Palikota. Podczas dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, Sejm zagłosuje w tej sprawie w piątkowym bloku głosowań.

Kolejnym punktem posiedzenia, było rozpatrzenie przez Sejm projektu nowelizacji ustaw Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany dotyczą m.in. uregulowania instytucji przepadku mienia i poszerzenia uprawnień prokuratury w tym zakresie. Ponadto, wnioskodawcy wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w przepisach, które miałyby ułatwić zwalczanie podstaw finansowych funkcjonowania zorganizowanych grup przestępczych oraz terrorystycznych. Projekt ustawy zmienia środek karny w postaci przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa (art. 45 kodeksu karnego). Autorzy projektu proponują nowelizację kodeksu postępowania karnego mającą uniemożliwić ukrywanie mienia przed wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. W odniesieniu do przepadku mienia pochodzącego z przestępstw skarbowych autorzy projektu proponują analogiczną zmianę kodeksu karnego skarbowego. Projekt wpłynął do Sejmu 6 grudnia 2011 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów, którzy obecnie należą do Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski. Marszałek Sejmu skierowała projekt do Komisji Ustawodawczej celem jego zaopiniowania, a 14 marca br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Izba przekazała go do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Podczas pierwszego dnia 11. posiedzenia Sejmu, przedstawiciele rządu odpowiadali na poselskie pytania w sprawach bieżących. Dotyczyły one m.in. obowiązku ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych, zmniejszenia środków na politykę spójności w latach 2014-2020 oraz prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego hospicjów po dniu 1 lipca 2012 r. Sejm wysłuchał także informacji bieżącej w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Izba wysłuchała informacji Prezesa Rady Ministrów na temat realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie ograniczenia wymiaru godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. W trakcie dyskusji zgłoszono dwukrotnie wniosek o jej odrzucenie. Sejm rozpatrzy go w najbliższym bloku głosowań.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk