Udział Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012r.

2012-11-090

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 9 listopada, przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska zabrała głos w sprawie informacji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2012 r. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełną treścią wystąpienia.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska oraz jako przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej pragnę zabrać głos w sprawie informacji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2012 r.

Na początek pragnę podkreślić, że w pierwszej połowie 2012 r. mogliśmy obserwować pozytywne konsekwencje polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Cieszymy się, że w tak ważnym dla Europy czasie udało nam się połączyć działania na rzecz całej Unii z dbaniem o nasze interesy narodowe. Po zakończeniu prezydencji nadal naszym celem jest umacnianie miejsca Polski w Unii.

Rok 2012 wyraźnie pokazał, że skończyły się czasy podziału na „my” i „oni”. Udowadniamy na bieżąco, że potrafimy być asertywni i umiemy budować różnego rodzaju koalicje, które przyczyniają się do urzeczywistnienia naszych postulatów, oczekiwań i zamiarów. Polski udział w pracach Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2012 r. polegał na aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu w utrzymanie stabilności Unii Europejskiej opanowanej przez głęboki kryzys gospodarczy, który przekształcił się w kryzys polityczny i niestety także kryzys zaufania. Dlatego też nasze uczestnictwo w procesie integracji europejskiej miało głównie związek z aktywnością i zaangażowaniem w projekty inicjowane przez prezydencję, unijne instytucje takie jak Komisja Europejska, Rada Europejska, łącznie z jej przewodniczącym.

Postaram się teraz odnieść się do tego, co działo się w praktyce integracji europejskiej w pierwszym półroczu 2012 r. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polska nadal, do końca tego roku, sprawuje wspólnie z Danią i Cyprem prezydencję grupową, dlatego też w trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku byliśmy włączeni we wszystkie przedsięwzięcia prowadzone przez te kraje i konsultowano je z nami. Polska włączyła się w realizację wszystkich duńskich priorytetów prezydencji, opartych na czterech hasłach, o których tutaj już dzisiaj była mowa, czyli Europa odpowiedzialna, dynamiczna, zielona i bezpieczna.

Kluczowe z punktu widzenia naszych interesów politycznych, społecznych i gospodarczych było skoncentrowanie się na przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji i regulacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 oraz polityki spójności, którą wciąż traktujemy jako bardzo ważne narzędzie wzrostu, rozwoju i modernizacji Polski.

W tym obszarze broniliśmy i bronimy stanowiska, propozycji i kwot zaproponowanych w trakcie naszej prezydencji przez Komisję Europejską. Te kwestie nadal pozostają dla nas absolutnym priorytetem. W ramach Europy odpowiedzialnej nie zapomnieliśmy o sprawach gospodarczych i finansowych, tymbardziej że zdajemy sobie sprawę, że korzystne dla Polski rozwiązania finansowe na najbliższe 7 lat uzależnione są od przezwyciężenia kryzysu. Dlatego też zainteresowani jesteśmy wdrażaniem rozwiązań stabilizujących, także tych wynikających z przyjęcia paktu fiskalnego, sześciopaku czy semestru europejskiego. W tym zakresie intensywnie włączyliśmy się w przygotowanie tzw. dwupaku, czyli aktów unijnych dotyczących wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami, które są dotknięte lub zagrożone trudnościami w zakresie stabilizacji finansowej.

Z uwagą przyglądaliśmy się też innym rodzącym się pomysłom w zakresie unii gospodarczej i walutowej Unii Europejskiej, w tym dotyczącym pogłębiania unii fiskalnej, które mogą doprowadzić nie do pogłębiania jedności Unii, lecz do jej podziału na różne kręgi, geometrie czy prędkości. Z pewnością nie leżałoby to w interesie Polski. Dlatego też występujemy przeciwko wszelkiej renacjonalizacji i segmentacji integracji europejskiej, optując za hasłem: więcej, a nie mniej, wspólnej i jednolitej Europy. W zakresie priorytetu dotyczącego Europy dynamicznej polski rząd włączył się w unijne i narodowe inicjatywy pobudzania wzrostu gospodarczego czy też programowania i wdrażania „Europejskiej agendy cyfrowej”.

Zdaniem Platformy Obywatelskiej wzrost i postęp gospodarczy w Unii Europejskiej uzależnione są od powodzenia jednolitego rynku wewnętrznego, który w tym roku obchodzi 20. rocznicę powołania. Bez swobody przepływu towarów, osób, kapitału i usług integracja europejska tak naprawdę nie miałaby sensu. W tym obszarze w 2012 r. Polska angażowała się w inicjatywy prawodawcze dotyczące świadczenia usług transgranicznych czy też arcyważne dla Polaków kwestie, takie jak alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich i internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich. Przy tej okazji nie można też zapomnieć o regulacjach dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej i dal szych ułatwieniach w zakresie roamingu w telefonii komórkowej.

W obszarze zielonej Europy pragnę zwrócić uwagę na kwestie rolnictwa, rybołówstwa i energii. W sprawach klimatycznych podkreślaliśmy polskie stanowisko wyrażone w ostatniej uchwale Sejmu z dnia 12 października tego roku w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej, gdzie stoimy na stanowisku krytycznego podejścia do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących długookresowych celów w dziedzinie budowy gospodarki niskowęglowej. Propozycje te, jak wiemy, nie uwzględniają naszych uwarunkowań dotyczących gospodarki opartej na węglu. Cieszymy się jednak z dokonań duńskiej prezydencji w zakresie projektów związanych z redukcją zanieczyszczeń środowiska. Włączyliśmy się także w intensywne rozmowy na temat reformy wspólnej polityki rolnej, co, jak wiemy, nie było i nadal nie jest łatwym tematem.

Jeśli chodzi o temat bezpiecznej Europy, to zdaniem Platformy Obywatelskiej dobrze się stało, że w pierwszej połowie 2012 r. Unia Europejska, prezydencja i instytucje unijne zaangażowały się w prace nad pakietem aktów prawnych w obszarze wspólnego systemu azylowego.

Satysfakcjonuje nas też kontynuacja polityki rozszerzenia Unii Europejskiej. Polska aktywnie uczestniczy w tym procesie. Dotyczyło to przygotowań do negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą, kontynuowania negocjacji z Islandią i Turcją czy też uzyskania statusu kandydata przez Serbię. Cieszy nas też dialog przedakcesyjny z Macedonią, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią.

Nie zapomnieliśmy w tym czasie też o europejskiej polityce sąsiedztwa i jego wschodnim wymiarze. W tym obszarze działo się i dzieje wiele niedobrych i niekorzystnych zjawisk. Bez wątpienia Polska wciąż musi przypominać, że kryzys nie może prowadzić do zapomnienia o wschodnich sąsiadach Unii.

W pierwszej połowie 2012 r. rozwinęliśmy intensywną współpracę między Sejmem, Komisją do Spraw Unii Europejskiej a parlamentami państw unijnych i ich komisjami do spraw Unii Europejskiej, a także Parlamentem Europejskim. Są to relacje coraz bardziej partnerskie i efektywne. W Warszawie, tu na tej sali sejmowej, doszło przecież do bardzo ważnej konferencji przewodniczących parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, na której wypracowano historyczne rozstrzygnięcia dotyczące zaangażowania parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Bez wątpienia wymiar parlamentarny integracji europejskiej jest doskonałą

polityczną okazją do ukazania Polski jako kraju niezwykle zaangażowanego w politykę proeuropejską i proces swej wewnętrznej europeizacji.

Na koniec warto podkreślić, że Europa i Unia Europejska Anno Domini 2012 potrzebuje wciąż wzmocnionych wspólnych zasad i wartości. Tylko z odwoła niem do nich można mówić o dalszym ciągu procesu integracji europejskiej.

Naszym zadaniem w bieżącym roku było podtrzymanie ciągłego przekonania, że najważniejszą zasadą w Unii Europejskiej w dobie kryzysu jest zasada solidarności. Nasz koalicyjny rząd i jego zaplecze parlamentarne uczyniły wszystko dla dalszego wzmacniania polskiej tożsamości i podmiotowości w Unii Europejskiej. Zadbaliśmy o nasz wizerunek jako kraju prointegracyjnego, który wciąż wierzy w powodzenie projektu integracyjnego i jest w stanie przeciwstawić się wszelkim próbom podziałów i eksponowania egoizmów narodowych.

Z uwagi na powyższe klub Platformy Obywatelskiej popiera treść przygotowanej informacji Rady Ministrów o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. i zagłosuje za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk