Pierwszy dzień 17. posiedzenia Sejmu

2012-06-260

Drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach było jednym z punktów porządku obrad w pierwszym dniu 17. posiedzenia Sejmu. Posłowie pracowali także nad przepisami przewidującymi nadanie Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Izba zajmowała się również propozycją zmian regulacji dotyczących systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.

Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu prezydencki projekt nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Proponowana regulacja ma przeciwdziałać wykorzystywaniu zgromadzeń publicznych do zachowań niezgodnych z prawem. Nowelizacja zakłada, że w tym samym miejscu i czasie więcej niż jedno zgromadzenie będzie się mogło odbyć jedynie wówczas, gdy możliwe będzie ich oddzielenie w taki sposób, żeby nie zagrażały one życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu. Projekt wprowadza ponadto precyzyjne przepisy dotyczące wyróżnienia przewodniczącego zgromadzenia – będzie on posiadał identyfikator ze zdjęciem i podaną funkcję. W odniesieniu do zgromadzeń organizowanych przez osoby prawne lub podmioty niemające osobowości prawnej przewodniczącym zgromadzenia będzie członek jego władz statutowych. Projekt przewiduje także, że uczestnicy zgromadzeń nie będą mogli posiadać przy sobie wyrobów pirotechnicznych.  Projekt wpłynął do Sejmu 24 listopada 2011 r. i 21 grudnia 2011 r. został rozpatrzony w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym. Następnie projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 7 marca 2012 r. na posiedzeniu komisji odbyło się wysłuchanie publiczne, a 23 maja br. przyjęły one projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. wycofania zakazu udziału w zgromadzeniu osób, których nie można rozpoznać. W ramach poprawek uwzględniono także wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, negatywnie oceniający praktykę rozpatrywania odwołań od decyzji zakazującej organizacji zgromadzenia dopiero po terminie manifestacji. Wydłużony został czas na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 do 6 dni przed jego planowaną datą. W trakcie drugiego czytania sprawozdanie przedstawił poseł Marek Biernacki. W związku ze zgłoszeniem wniosków o odrzucenie oraz kolejnych poprawek projekt trafił ponownie do komisji, które go rozpatrywały.

W drugim czytaniu posłowie zajęli się również rządowym projektem ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Prawo o szkolnictwie wyższym daje uczelni możliwość używania w nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego przymiotnikiem określającym profil uczelni, jeśli posiada co najmniej 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu spełnia te kryteria. Koszty zmiany nazwy pokryje uczelnia z dochodów własnych. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 15 maja 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 13 czerwca br. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która wniosła o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą komisji w drugim czytaniu była posłanka Ewa Wolak. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania projektu w bloku głosowań zaplanowanym na ostatni dzień 17. posiedzenia Sejmu.

Ponadto izba rozpatrzyła w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych przepisów jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. Wzrosnąć mają uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uszczelniony zostanie system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Projekt ma też umożliwić urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej. Projekt wpłynął do Sejmu 4 kwietnia br. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO. Pierwsze czytanie odbyło się 23 maja br. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 14 czerwca br. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. odmrożenia od 1 września br. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Podczas drugiego czytania sprawozdanie komisji przedstawił poseł Marek Plura. Ponieważ w trakcie dyskusji zgłoszono poprawkę, projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk