MSW: Możliwe wydłużenie okresu ważności paszportów wydawanych dla dzieci do 5 roku życia

2012-04-020

W odpowiedzi na złożoną interpelację przez Poseł na Sejm RP Agnieszkę Pomaską do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w sprawie wydłużenia terminu ważności paszportów przeznaczonych dla dzieci nadeszła dobra wiadomość. Prowadzone są prace koncepcyjne mające na celu opracowanie projektu założeń do projektu nowej ustawy o dokumentach paszportowych. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wydłużenie okresu ważności dokumentów paszportowych wydawanych dla dzieci do 5 roku życia. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z treścią otrzymanej odpowiedzi.

Szanowna Pani Poseł,

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 lutego 2012 roku (sygn. SPS-023-2220/12), dotyczącego interpelacji Posła na Sejm RP Pani Agnieszki Pomaskiej oraz grupy posłów w sprawie wydłużenia terminu ważności paszportów przeznaczonych dla dzieci, uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadzone są prace koncepcyjne mające na celu opracowanie projektu założeń do projektu nowej ustawy o dokumentach paszportowych. Jednym z analizowanych rozwiązań jest wydłużenie okresu ważności dokumentów paszportowych wydawanych dla dzieci do 5 roku życia.

Niezależnie od powyższego pragnę wyjaśnić, że za przyjęciem regulacji zakładających wydawanie dzieciom do lat 5 — co do zasady — paszportów tymczasowych (ważnych przez miesięcy od daty wydania) przemawiała z jednej strony wynikająca z przepisów unijnych konieczność umieszczania w paszportach cechy biometrycznej w postaci odcisków palców, z drugiej zaś – trudności w pobieraniu odcisków palców od osób małoletnich w tej kategorii wiekowej. Ponadto, z doświadczeń lat poprzedzających nowelizację ustawy o dokumentach paszportowych wynika, iż spełnienie warunku umieszczenia w paszportach biometrycznego wizerunku twarzy dzieci do lat 5 jest również znacznie utrudnione.

W celu realizacji przepisu art. 1 ust. 3 rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 12 grudnia 2004 roku w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE. L. Nr 385, poz. 1 z późn. zm.), ograniczono możliwość wydawania osobom małoletnim do lat 5 paszportu biometrycznego z terminem ważności przekraczającym 12 miesięcy. Zmiana regulacji we wskazanym zakresie miała także na celu zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości dzieci w tym przedziale wiekowym. Należy mieć bowiem na uwadze, że wygląd dzieci do piątego roku życia zmienia się dynamicznie, co przy wydłużeniu okresu ważności dokumentów paszportowych może powodować problemy z weryfikacją tożsamości podczas przekraczania granicy. Celem uniknięcia tego typu sytuacji, ustawodawca postanowił, że podstawowym dokumentem paszportowym wydawanym osobom małoletnim do 5 roku życia będzie paszport tymczasowy, z maksymalnie 12-miesięcznym terminem ważności.

Przyjęcie zasady, zgodnie z którą paszport tymczasowy jest podstawowym dokumentem podróży wydawanym osobom małoletnim, stworzyło możliwość odstąpienia od obowiązku obecności osób małoletnich do 5 roku życia w organie paszportowym przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Powyższe rozwiązanie było szczególnie postulowane przez obywateli polskich zamieszkałych za granicą. Obowiązek taki występuje natomiast bezwzględnie przy wydawaniu paszportu biometrycznego.

Z uwagi na fakt, iż w 2009 roku nastąpiła zmiana przepisów wspomnianego rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku, w zakresie zwolnienia dzieci poniżej 12 roku życia z obowiązku pobierania od nich odcisków palców, a także mając na względzie uruchomienie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowisk tzw. „mobilnych konsulatów”, którzy przyjmują wnioski o wydanie dokumentów paszportowych poza siedzibą placówki dyplomatyczno — konsularnej, pragnę poinformować, iż wydłużenie okresu ważności paszportów dla małoletnich do 5 roku życia będzie możliwe przy okazji podjęcia najbliższych prac legislacyjnych w tym zakresie.

Z poważaniem

Minister Spraw Wewnętrznych
/-/z up. Roman Dmowski
Podsekretarz Stanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk