IX posiedzenie Sejmu

2012-02-290

Aktualnie trwa 9. posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie pracują nad projektami ustaw dotyczącymi np. opodatkowania wydobycia miedzi i srebra, obowiązku umieszczania polskiego godła na strojach reprezentacji czy zmian w systemie oświaty. Kwestie regulowane w projektach planowanych do rozpatrzenia to również m.in. likwidacja delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa oraz uchylenie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Izba zajmie się także poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2012 r. Tematem obrad będzie też ocena działania nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z punktu widzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznika Praw Dziecka.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.  Propozycja ta wprowadza opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. W myśl projektu stawki podatkowe będą ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych, oraz kurs złotego do dolara. Celem projektowanego rozwiązania jest zbliżenie polskich regulacji do standardów światowych, obowiązujących w państwach bogatych w kopaliny. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 19 stycznia br., a jego pierwsze czytanie odbyło się 27 stycznia br. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projektem zajmowała się Komisja Finansów Publicznych, która 14 lutego br. przyjęła go z poprawkami dotyczącymi m.in. waloryzacji stawek podatku.

Przedmiotem prac posłów będzie też rozpatrywany w drugim czytaniu prezydencki projekt nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie. Celem zmian jest zagwarantowanie obecności polskiego godła na strojach reprezentacji kraju oraz reprezentacji olimpijskiej. Odstępstwo od tej zasady może wynikać wyłącznie z wiążących Polskę przepisów międzynarodowych federacji lub Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zakazują lub przewidują obowiązek stosowania innych symboli narodowych. Nowelizacja daje polskim związkom sportowym i Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu prawo do wykorzystywania do celów gospodarczych przedmiotów odwzorowujących strój reprezentacji kraju lub reprezentacji olimpijskiej. Projekt wpłynął do Sejmu 7 grudnia 2011 r. Po pierwszym czytaniu 21 grudnia 2011 r. na posiedzeniu Sejmu trafił on do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 14 lutego br. Komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami przewidującymi m.in., że nowelizacja obejmie też swoim działaniem strój reprezentacji paraolimpijskiej.

Sejm wysłucha także sprawozdania Ministra Rozwoju Regionalnego z realizacji w 2010 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Dokument ten jest elementem systemu monitorowania i zarządzania pomocą strukturalną dla Polski. W sprawozdaniu zaprezentowany jest opis realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju (NPR) z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej w 2010 r. wraz z opisem działań związanych z zamknięciem pomocy i oceną jej efektów. Dokument wpłynął do Sejmu 16 sierpnia 2011 r., zaś 11 stycznia br. został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie będą mieli również okazję zapoznać się z Informacją Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w 2010 r. Zawiera ona wykaz 228 dokumentów strategicznych w tym m.in. SRK 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 39 strategii rozwoju, 123 programy rozwoju oraz 15 programów operacyjnych. W dokumencie zaprezentowane są działania resortowe realizujące poszczególne priorytety wskazane w SRK oraz analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym zakresie. Informacja opisuje najważniejsze działania w celu realizacji SRK w ramach obowiązujących dokumentów strategicznych m.in. w zakresie ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, sektora badań i innowacji. Informacja wpłynęła do Sejmu 5 września 2011 r. 25 stycznia br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wniosła o jej przyjęcie.

Na forum Sejmu zostanie zaprezentowany dokument Rady Ministrów „Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony”, który zawiera informacje na temat polityki rozwoju w latach 2007-2010 w zakresie wzrostu konkurencyjności gospodarki, spójności terytorialnej oraz sprawności instytucjonalnej państwa. Ponadto materiał prezentuje rekomendacje dla rozwoju kraju i regionów. Dokument wpłynął do Sejmu 1 grudnia 2011 r. Następnie trafił do rozpatrzenia do Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz do Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 26 stycznia br. komisje przyjęły stanowisko, wnosząc o przyjęcie dokumentu.

W porządku posiedzenia jest też wysłuchanie przez Sejm informacji Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Materiał przedstawia stan realizacji praw osób niepełnosprawnych z punktu widzenia administracji rządowej, ogólnych danych GUS, informacji dostarczonej przez samorządy powiatowe oraz danych sondażowych organizacji pozarządowych realizujących zadania dofinansowane ze środków publicznych. W informacji zaprezentowane są najważniejsze działania o charakterze systemowym i innowacyjnym dla realizacji praw osób z niepełnosprawnością. Informacja wpłynęła do Sejmu 3 października 2011 r. 26 stycznia br. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wniosła o jej przyjęcie.

Posłowie będą również pracować w pierwszym czytaniu nad prezydenckim projektem ustawy  o nasiennictwie. Celem tej propozycji jest szybkie wdrożenie niezbędnych i niebudzących kontrowersji przepisów prawnych w zakresie nasiennictwa. Są to przepisy regulujące rejestrację i wytwarzanie odmian roślin, ocenę i kontrolę materiału siewnego gatunków uprawnych oraz obrót materiałem siewnym. Projekt wpłynął do Sejmu 5 stycznia 2012 r., a 9 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym.

W porządku obrad Izby jest także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Likwidacja 13 takich placówek z dniem 30 kwietnia 2012 r. ma przyczynić się do racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej. Według wnioskodawcy dalsze utrzymywanie delegatur jest nieuzasadnione z uwagi na zaawansowany proces prywatyzacji i zmniejszającą się liczbę nadzorowanych spółek. Dotychczasowe zadania delegatur zostaną przejęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa i wojewodów. Przewidywane oszczędności wynikające z likwidacji delegatur mają wynieść 2,7 mln zł rocznie. Proponowana ustawa porządkuje także system prawny w zakresie wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 8 lutego 2012 r. 14 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Ponadto posłowie zajmą się w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje, że od 1 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać ustawa z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Mają również zostać zniesione ulgi w podatkach dochodowych dla NFI, co może przynieść sektorowi finansów publicznych rocznie około 4,1 mln zł. W opinii wnioskodawcy zmiana jest konieczna, ponieważ Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP) realizowany przez NFI został zakończony, a zwolnienia podatkowe przyznane tym podmiotom straciły swoje uzasadnienie. W projekcie ustawy przyjęto roczny okres ochrony (liczony od początku 2013 r.) praw nabytych wobec NFI i osób, które nabyły akcje NFI przed wejściem w życie proponowanych zmian. Projekt wpłynął do Sejmu 9 lutego br., a 14 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Porządek obrad Sejmu obejmuje też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy (związany z opieką nad dziećmi) wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn z co najmniej 40-letnim takim okresem. Jako okres nieskładkowy zostałby m.in. zaliczony tylko przypadający przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty urlop wychowawczy czy urlop bezpłatny udzielony na podstawie przepisów ws. bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi. Proponowane przepisy przewidują także prawo na określonych zasadach do minimalnej emerytury dla osób, które nie osiągnęły 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni). Projekt wpłynął do Sejmu 25 stycznia 2010 r. jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Jako, że Izba nie zakończyła prac nad nim w ubiegłej kadencji, zgodnie z odstępstwem od zasady dyskontynuacji projekt został skierowany 17 listopada 2011 r. do pierwszego czytania na forum Sejmu.

Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie rocznego dodatku pieniężnego do rent i emerytur. Dodatek ten byłby uzależniony od wysokości świadczenia i wynosiłby: 700 zł – jeśli renta lub emerytura nie przekracza 800 zł, 500 zł – w przypadku świadczeń w wysokości 800-1300 zł, 250 zł – jeżeli rencista lub emeryt pobiera więcej niż 1300 zł. Te dodatkowe pieniądze byłyby wypłacane wraz ze świadczeniem w marcu każdego roku. Dodatek byłby zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 15 grudnia 2011 r. jako inicjatywa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. 8 lutego br. Marszałek Sejmu skierowała go do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym.

Izba zajmie się również w pierwszym czytaniu obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Celem projektowanej ustawy jest poszerzenie katalogu beneficjentów uprawnionych do korzystania z ustawowych ulg na korzystanie z publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Projekt zakłada przywrócenie dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia 49 proc. ulgi na przejazdy – obecnie przysługuje im zniżka w wymiarze 37 proc. Wnioskodawcy wskazują, że koszty dojazdów do szkoły czy na uczelnię to znaczące obciążenie budżetów osób uczących się. Projekt wpłynął do Sejmu 23 marca 2009 r. Ponieważ prace legislacyjne nad nim w VI kadencji nie zostały zakończone, jako projekt obywatelski niepodlegający zasadzie dyskontynuacji 17 listopada 2011 r. został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym.

W porządku dziennym będzie także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw. Według wnioskodawców projekt ma przyspieszyć i uprościć postępowania administracyjne poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających gromadzenie dokumentów w tych postępowaniach. Projekt przewiduje, że w niektórych sprawach, zaświadczenia będą mogły zostać zastąpione oświadczeniami – w formie pisemnej, własnoręcznie podpisanymi i złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia można byłoby składać np. w zakresie potwierdzenia daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania lub zameldowania, obywatelstwa, posiadanych praw cywilnych, urodzenia dziecka, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub uzyskiwanych dochodów. Projekt z inicjatywy grupy posłów Ruchu Palikota wpłynął do Sejmu 2 grudnia 2011 r., a 8 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Posłowie zajmą się też w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt zawiera rozwiązania, które powinny zapewnić przejezdność niektórych fragmentów dróg krajowych i autostrad przed EURO 2012. Projektowane przepisy umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, mimo niewykonania np. części robót wykończeniowych. Pozwolenie będzie można uzyskać, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w przepisach budowlanych, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie takiej drogi będzie warunkowa i na określony czas. Na dokończenie niezrealizowanych robót będzie można wyznaczyć maksymalnie 9 miesięcy od dnia wydania decyzji. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.

W porządku posiedzenia jest także drugie czytanie komisyjnego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy podwyższenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej do wartości 0,4 proc. łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że z rezerwy tej finansowany jest szereg ważnych zadań, m.in.: wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych (związany ze zwiększeniem się liczby uczniów), pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki czy koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 13 stycznia br. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane przepisy przewidują przejęcie finansowania przedszkoli publicznych przez państwo. Autorzy projektu ustawy stoją na stanowisku, że subwencja z budżetu państwa jest jedynym gwarantem upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Nowelizacja daje także możliwość posyłania do przedszkoli dwulatków, podczas gdy aktualnie obowiązujące prawo wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci co najmniej 2,5-letnie. Obniżenie tego wieku zdaniem wnioskodawców będzie wymagać jedynie przeszkolenia nauczycieli wychowania przedszkolnego w formie krótkich szkoleń lub kursów. Projekt wpłynął do Sejmu 11 sierpnia 2010 r. Zgodnie z wyjątkiem od zasady dyskontynuacji, projekt ten jako inicjatywa obywatelska, nad którą nie zakończono prac parlamentarnych w poprzedniej w kadencji,  został 18 listopada 2011 r. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Nad rozpatrywanym w pierwszym czytaniu obywatelskim projektem ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A. będą także pracować posłowie na bieżącym posiedzeniu. Zgodnie z projektowanymi przepisami większościowy pakiet akcji Grupy LOTOS S.A. miałby pozostać w rękach państwa, a nadzór nad realizacją tego zadania byłby powierzony Radzie Ministrów. Zbycie akcji z naruszeniem tej zasady byłoby nieważne z mocy prawa. Ponadto projekt przewiduje zobowiązanie Ministra Skarbu Państwa do zapewnienia odpowiedniej treści statutu Grupy LOTOS, gwarantującej Skarbowi Państwa większościową reprezentację w organach spółki oraz zachowanie większościowego udziału w spółkach bezpośrednio zależnych kapitałowo od Grupy LOTOS. Proponowane regulacje mają zapewnić realny wpływ na utrzymanie dotychczasowego charakteru przedsiębiorstwa oraz pełnić funkcję czynnika stabilizującego rynek paliw płynnych w Polsce. Projekt wpłynął do Sejmu 4 sierpnia 2011 r. jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza. W myśl wyjątku od zasady dyskontynuacji, 17 listopada 2011 r. przedłożenie zostało skierowane do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Sejm rozpatrzy także 11 senackich poprawek do ustawy budżetowej na 2012 r. Te rekomendowane przez sejmową Komisję Finansów Publicznych dotyczą np. dwukrotnego zwiększenia limitu upoważnienia dla Ministra Finansów do udzielania z budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku czy przesunięcia 1 mln 706 tys. zł z wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Celnej na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej. Wśród poprawek Senatu odrzuconych przez Komisję znalazło się zwiększenie limitu wydatków w części Kancelaria Senatu przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o 23 mln 599 tys. zł, kosztem rezerwy celowej na współpracę z Polonią i wydatków w części Sprawy zagraniczne. Komisja nie poparła także poprawki przewidującej utworzenie nowej rezerwy celowej na dofinansowanie obchodów 150. rocznicy powstania Kółek Rolniczych, z kwotą dotacji 500 tys. zł, kosztem dotacji dla Agencji Rynku Rolnego. Sejm uchwalił budżet państwa 27 stycznia br., a Senat odniósł się do niego 16 lutego br., wprowadzając poprawki.

Przeprowadzone zostanie także drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między RP a Republiką Czeską ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie 13 września 2011 r. Rada Ministrów uzasadnia konieczność zawarcia nowej umowy zmianą warunków ekonomicznych oraz polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zaszły od czasu zawarcia poprzedniej umowy w 1993 r. Chodzi o usunięcie zapisów dotyczących odliczeń podatków fikcyjnych (tzw. tax sparing), ponieważ zdaniem wnioskodawcy łączą się one z licznymi, trudnymi do wykrycia nadużyciami ze strony podatników. W opinii rządu tax sparing nie jest skutecznym narzędziem promującym rozwój gospodarczy. Projekt wpłynął do Sejmu 23 stycznia 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 15 stycznia 2012 r. w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych, które nie wniosły poprawek do projektu.

Posłowie wysłuchają także informacji rządu nt. konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych w kontekście podwyżek uposażeń w 2012 r.

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Dokument podsumowuje wdrożone zmiany, mające na celu zapewnienie skutecznych i efektywnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zmiany te obejmują m.in. możliwość wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała przez każdego lekarza, do którego zgłosi  się ofiara przemocy w rodzinie. To także np. wprowadzenie środków zapobiegawczych i karnych, tj. zakazu kontaktowania się z ofiarą i nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Sprawozdanie wpłynęło do Sejmu 4 listopada 2011 r., a 25 stycznia br. po rozpatrzeniu zyskało pozytywną rekomendację Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Ponadto Sejm wysłucha informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokument przedstawia stan realizacji zadań własnych samorządów m.in. w ramach programów przeciwdziałania przemocy, ośrodków interwencji kryzysowej i działań profilaktycznych. Na przykładzie wybranych województw w informacji opisane są „dobre praktyki” takie jak mediacje rodzinne czy objazdowe dyżury specjalistów. Informacja wpłynęła do Sejmu 8 grudnia 2011 r., a 25 stycznia br. rozpatrzyła ją Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, wnosząc o jej przyjęcie.

Informację o skutkach obowiązywania ww. ustawy przedstawi również Sejmowi Rzecznik Praw Dziecka. W materiale objęto analizą m.in. akty wykonawcze do ustawy, realizację zadań na poziomie ogólnopolskim, województw oraz powiatów i gmin, występowanie problemu przemocy wobec dzieci w rodzinie i dynamikę tego zjawiska, wykorzystywanie środków wprowadzonych przez ustawę oraz społeczny wydźwięk ustawy. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w przyszłości Polska, wzorem innych państw, powinna dążyć do stworzenia osobnego aktu prawnego dotyczącego ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyodrębnionego z ogólnej problematyki przemocy w rodzinie. Dokument wpłynął do Sejmu 2 listopada 2011 r. 25 stycznia br. informacja została rozpatrzona przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, która zarekomendowała jej przyjęcie.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk