Przypilnujesz mi wyborów? Dołącz do Obywatelskiej Kontroli Wyborów!

2023-07-28

Naszym celem jest stworzenie największego obywatelskiego ruchu obserwującego wybory. Chcemy mieć pewność, że żaden z oddanych głosów nie został pominięty.

Najbliższe wybory są bardzo ważne dla przyszłości Polski. Musimy mieć pewność, że zostaną przeprowadzone uczciwie. Członkowie komisji oraz mężowie zaufania są zobligowani do monitorowania przebiegu wyborów oraz upewnienia się, że wszyscy wyborcy mają zapewnioną tajność głosowania. Chcemy, aby nadchodzące wybory przebiegły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Musimy patrzeć tej władzy na ręce, bo nie mamy wątpliwości, że zrobią wszystko, wykorzystają urzędy i instytucje, które zawłaszczyli aby nie oddać władzy – podkreśla posłanka Agnieszka Pomaska.

 

Poniżej przestawiamy kilka najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami:

Jakie są prawa i obowiązki członków komisji oraz mężów zaufania?

Członek komisji wyborczej:
Obowiązki: Przygotowanie i utrzymanie lokalu wyborczego, sprawdzenie tożsamości wyborców, wydawanie i odejmowanie kart do głosowania, nadzór nad procesem głosowania, liczenie głosów, sporządzanie protokołów.
Prawa: Przedstawienie swoich uwag i zastrzeżeń, zapewnienie uczciwości i przejrzystości wyborów, dostęp do wszelkich dokumentów i materiałów związanych z wyborami.

Mąż zaufania:
Obowiązki: Przedstawianie kandydatom informacji dotyczących procedur wyborczych, udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów, nadzór nad prawidłowością procesu głosowania, monitorowanie działań komisji wyborczej.
Prawa: Reprezentowanie interesów kandydatów, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, zapewnienie uczciwości i przejrzystości wyborów, dostęp do dokumentów i materiałów związanych z wyborami.

Jakie są kryteria wyboru członków komisji i jakie kwalifikacje powinni posiadać?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Jakie są najczęstsze problemy występujące podczas procesu wyborczego?

1. Naruszanie tajności głosowania.
2. Brak strażnika urny.
3. Wynoszenie kart do głosowania poza lokal wyborczy.
4. Liczenie głosów w podgrupach.
5. Niedostateczne zabezpieczenie niewykorzystanych kart do głosowania.
6. Złamanie ciszy wyborczej.

 

DOŁĄCZ DO OBYWATELSKIEJ KONTROLI WYBORÓW!

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk