Zaproszenie na debatę – Dostęp obywateli do informacji publicznej

2009-12-050

W imieniu Regionalnego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszam do udziału w debacie poświęconej dostępowi obywateli do informacji publicznej. Odbędzie się ona 9 grudnia o godzinie 15.00 w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie dostępu może wynikać jedynie z:

1. przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (handlowej, bankowej itp.)
3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
1. uzyskania informacji publicznej,
2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Podczas debaty zaprezentowane zostaną stanowiska na temat dostępu do informacji publicznej.
Głos w dyskusji zabiorą między innymi:

  • przedstawiciele administracji publicznej,
  • przedstawiciele mediów – Lech Parell – Dziennik Bałtycki,
  • przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzącej działania strażnicze – Stowarzyszenie Lokalnych Grup Obywatelskich.

Debatę poprowadzą Beata Matyjaszczyk – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Marek Leśniewski Radio Gdańsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk