Udział Polski w pracach Unii Europejskiej

2014-02-070

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu, Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska przedstawiła stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji. Poniżej prezentujemy Państwu całość wspomnianego podsumowania:

Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Jest mi niezmiernie miło, w imieniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przedstawić sprawozdanie i zaprezentować projekt uchwały Sejmu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej).

Chciałabym podkreślić, że informacja Rady Ministrów na temat działań Polski podczas prezydencji Litwy została przyjęta przez Komitet Spraw Europejskich w dniu 17 stycznia br., a przekazana do Wysokiej Izby wyjątkowo szybko, bo już 20 stycznia br. Bardzo się cieszymy, bo to pozwala nam praktycznie na bieżąco dyskutować o wydarzeniach, które miały miejsce w drugiej połowie ubiegłego roku.

Informacja Rządu została przygotowana we współpracy wszystkich ministerstw i urzędów centralnych, a za jej prezentację odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to już dwudzieste półroczne sprawozdanie Rady Ministrów dla Sejmu i  Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach kolejnych prezydencji.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej), przedstawioną w druku nr 2077, na 227 posiedzeniu Komisji w dniu 5 lutego 2014 r., czyli wczoraj.

Informację w imieniu Rady Ministrów zaprezentował pan Piotr Serafin, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Minister przedstawił przebieg i dokonania prezydencji litewskiej na tle priorytetów Polski. Hasłem przewodnim prezydencji litewskiej było budowanie Europy wiarygodnej, otwartej i wzrastającej gospodarczo.

Prezydencja litewska podjęła działania mające na celu poprawę zdolności UE do rozwiązywania wyzwań o charakterze gospodarczym, finansowym, społecznym i energetycznym. Jej celem było dalsze wzmacnianie finansowej stabilności i konkurencyjności Europy, jak również realizacja agendy na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia (w tym przede wszystkim możliwości zatrudnienia ludzi młodych).

Aktywność Polski w drugim półroczu 2013 r., warunkowana priorytetami prezydencji litewskiej i bieżącą agendą europejską, skoncentrowała się na tych punktach strategicznych, które są istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju UE, ale przede wszystkim funkcjonowania Polski w UE w dłuższej perspektywie.

Na okres litewskiego przewodnictwa przypadło zakończenie negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. Ponadto istotnym celem przewodnictwa litewskiego były działania na rzecz stworzenia przyszłej architektury Unii Gospodarczej i Walutowej, a także realizacji wspólnego rynku energii poprzez stopniową integrację rynków regionalnych i budowę kluczowej infrastruktury energetycznej.

Jednakże dla Polski ważnym, a być może najważniejszym celem, było osiągnięcie porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w sprawie umów stowarzyszeniowych oraz ustanowienia stref wolnego handlu.

Wczoraj na posiedzeniu Komisji, po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez pana ministra, odbyła się bardzo ożywiona i pogłębiona dyskusja. Posłowie zauważyli, że prezydencja litewska sprzyjała realizacji priorytetów Polski, które są spójne dla państw zarówno Grupy Wyszehradzkiej, jak też państw bałtyckich. W dyskusji posłowie zwracali uwagę na Szczyt Partnerstwa Wschodniego oraz nawiązywali do aktualnych wydarzeń, które dzieją się na Majdanie w Kijowie. Prosili o zaprezentowanie aktywności liderów europejskich po wydarzeniach na Ukrainie. Posłowie ponadto zainteresowani byli procesami związanymi z pogłębieniem Unii Gospodarczo-Walutowej, a przede wszystkim udziałem Polski w pracach nad unią bankową.

Jako przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, chciałabym przekazać Wysokiej Izbie, że prezydencja litewska to był czas aktywnej pracy również dla naszej Komisji. W czasie przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej, Komisja odbyła 47 posiedzeń, przyjęła 10 opinii, z czego dwie były opiniami, w których Komisja uznawała projekty Komisji Europejskiej za niezgodne z zasadami pomocniczości. Komisja rozpatrzyła blisko 500 projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, odbyła dyskusje m.in. na temat funkcjonowania i realizacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. Paktu fiskalnego Unii Europejskiej), na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2013 r., stanowisk Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do wydarzeń w Syrii i Egipcie czy też stanowiska Polski w sprawie europejskich celów polityki klimatycznej do 2030 roku.

Staraliśmy się, aby Sejm był na bieżąco informowany o działaniach Rządu na arenie europejskiej.

Mając na uwadze aktywność rządu polskiego podczas prezydencji litewskiej, a także profesjonalnie przygotowaną informację pisemną, przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz dziękując panu ministrowi za jak zwykle rzeczowy i jak dla nas bezcenny dialog z członkami Komisji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej nie miała wątpliwości co do tego, aby przyjąć przedstawioną informację.

Chciałabym podkreślić, że Komisja, bez głosu sprzeciwu, postanowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie uchwały Sejmu RP, w której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej).

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk