Informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji cypryjskiej

2013-04-180

Podczas trwającego 38. posiedzenia Sejmu RP, Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska przedstawiła informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełną treścią wystąpienia.

Nie ma co do tego wątpliwości, że Cypr jest państwem szczególnym z powodu swego wyspiarskiego charakteru, ale także ze względu na swe związki z Grecją, Turcją i Rosją. Jest krajem, który wstąpił do Unii razem z Polską. Cypr nie uczestniczy jednak w systemie Schengen. Jest natomiast członkiem strefy euro. I w przeciwieństwie do Polski tkwi dziś w głębokim strukturalnym kryzysie! Nie euro jest jednak przyczyną tego kryzysu, a nieodpowiedzialna polityka zadłużania kasy publicznej i życie ponad stan.

W przygotowaniach do prezydencji cypryjskiej trzeba było uwzględnić fakt, ze cała administracja Cypru jest mniej liczna niż korpus prezydencji dużego państwa członkowskiego takiego jak Polska. Powodowało to, że prezydencja ta w dużym stopniu musiała opierać swoje działania o Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej. Konsultowano się też z prezydencją polską i duńską w ramach prezydenckiego trio.

Prezydencja cypryjska w naturalny sposób kontynuowała działania podejmowane przez Polskę i Danię. Do kluczowych kwestii programu trio należało przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczo-finansowego, a także negocjacje przyszłych decyzji związanych z Wieloletnimi Ramami Finansowymi.

Duży nacisk został położony także na działania mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, zmniejszanie bezrobocia oraz reformy systemu finansowego. Prezydencja cypryjska przyjęła założenie zapoczątkowane przez prezydencję polską oparte na traktowaniu rynku wewnętrznego jako najważniejszego instrumentu Unii.

Dzięki prezydencji cypryjskiej Jednolity Rynek jest obecnie potrzebny bardziej niż kiedykolwiek jako sposób na ożywienie gospodarki europejskiej, który dostarcza konkretnych odpowiedzi na kryzys oraz działa jako instrument propagowania konkurencyjności i utrzymania ochrony socjalnej.

W drugim półroczu ubiegłego roku Polska z prezydencją cypryjską aktywnie uczestniczyła w pracach nad sfinalizowaniem negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego dla polityki spójności.

Polska w trakcie prezydencji cypryjskiej kontynuowała aktywność prowadzącą do rejestracji i powstania Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. EED będzie funkcjonować niezależnie od struktur unijnych, chociaż w jego składzie będą zasiadać przedstawiciele rządów państw członkowskich i instytucji europejskich. Wiemy, że dyrektorem wykonawczym został pan minister Jerzy Pomianowski.

W zakresie zarządzania gospodarczego Polska wspólnie z Cyprem aktywnie brała udział w dyskusji nad tzw. dwupakiem. W skład dwupaku wchodzą dwa projekty rozporządzeń. Pierwszy z nich dotyczy wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych, natomiast drugi wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro, dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej. Te dwa rozporządzenia uzupełniają tzw. sześciopak, przyjęty w trakcie polskiej prezydencji.

Kolejnym ważnym dla Polski tematem była unia bankowa. W grudniu ubiegłego roku udało się osiągnąć, także przy poparciu ze strony Polski, ogólne podejście w sprawie jednolitego mechanizmu nadzoru, które stanowi nadal mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Polska w trakcie prezydencji cypryjskiej popierała także:
– wspieranie transgranicznej mobilności obywateli i przedsiębiorstw,
– wspieraniu gospodarki cyfrowej w Europie
– wzmacnianie przedsiębiorczości społecznej i zaufania konsumentów;
– działania na rzecz zakończenia budowy wewnętrznego rynku energii i eliminacji tzw. wysp energetycznych;
– ustanowienie norm minimalnych w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw;
– nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Polska jest państwem, które korzysta ze swobody świadczenia usług w zakresie delegowania pracowników.

W tym miejscu nie można też zapomnieć, iż w trakcie prezydencji cypryjskiej prowadzony był intensywny dialog parlamentów narodowych we wszystkich sprawach, którymi zajmowała się prezydencja. W dialog ten włączyła się też Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu. Warto tu zaznaczyć iż wkrótce na Cyprze odbędzie się posiedzenie Konferencji Parlamentów Państw Członkowskich, które będzie kontynuowało wszystkie ważne sprawy omawiane na Konferencji w Warszawie w zeszłym roku. Bardzo się cieszę, że Cypryjczycy docenili wagę parlamentaryzmu w systemie decyzyjnym i politycznym Unii Europejskiej!

Bez wątpienia Cypr, uwzględniając możliwości tego państwa, a także kłopoty wewnętrzne, dość dobrze sprawował obowiązki państwa sprawującego prezydencję po raz pierwszy w swej historii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk