Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
14 grudnia 2012 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Rozpatrzenie projektu opinii w sprawie „wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (COM(2012) 643 wersja ostateczna)”.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków (COM(2012) 614 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują:
  • – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
  • – Poseł sprawozdawca Jarosław Pięta.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Równowaga płci na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółkach – wkład w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (COM(2012) 615 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referują:
  • – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
  • – Poseł sprawozdawca Jarosław Pięta
 • Sprawy bieżące.