Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
27 kwietnia 2012 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (COM(2011) 885 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje przedstawiciel MG. Poseł sprawozdawca – Jan Szyszko.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (COM(2012) 130 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje przedstawiciel MPiPS. Poseł sprawozdawca – Grzegorz Tobiszowski,
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2012) 131 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP referuje przedstawiciel MPiPS. Poseł sprawozdawca – Grzegorz Tobiszowski.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG – System wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 (COM(2012) 62 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje przedstawiciel MRiRW. Poseł sprawozdawca – Kazimierz Gołojuch.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (14-15 maja 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (14 maja 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE (COM(2012) 73 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Sekretarz Stanu w MF Maria Elżbieta Orłowska. Poseł sprawozdawca – Mariusz Grad.
 • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl