Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
15 marca 2012 r., napisany przez

Dziś po godz. 11:00 rozpoczęła się transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu:
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011) 370 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Sekretarz Stanu w MG Tomasz Tomczykiewicz. Poseł sprawozdawca – Sławomir Zawiślak.
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (COM(2011) 659 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MTBiGM Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Poseł sprawozdawca – Adam Kępiński.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów: Etap pilotażowy realizacji inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020” (COM(2011) 660 wersja ostateczna)” – referuje Podsekretarz Stanu w MTBiGM Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Poseł sprawozdawca – Adam Kępiński.
  • – „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 (COM(2011) 686 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke. Poseł sprawozdawca – Stanisław Kalemba.
  • – „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG – System wczesnego ostrzegania. Nr 10/2011 (COM(2011) 830 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plockem Poseł sprawozdawca – Mariusz Witczak.
  • – „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Siódme sprawozdanie z postępów w dziedzinie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (COM(2011) 776 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje przedstawiciel MRR. Poseł sprawozdawca – Jarosław Górczyński.
 • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl