Agnieszka Pomaska

Pierwsze wystąpienie w Sejmie – stanowisko klubu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Zobacz wystąpienie w wersji video
16 lipca 2009 r., napisany przez

Pierwsze wystąpienie z trybuny sejmowej już za mną:) Dzisiaj miałam okazję przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie Ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Efektem wprowadzenia ustawy w życie będzie powołanie Komitetu do Spraw Europejskich i jednoczesna likwidacja Komitetu Integracji Europejskiej i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Upraszczając – dotychczasowe UKIE zostanie wcielone do MSZ celem sprawniejszej koordynacji działań związanych z naszym członkostwem w UE.  Nad wystąpieniami z trybuny muszę jeszcze popracować. Zdecydowanie  lepiej czuję się w żywej dyskusji, niż w sztywnym prezentowaniu przygotowanego wcześniej stanowiska. Poniżej pełny tekst wystąpienia, które przede mną prawdopodobnie jeszcze jutro, w związku z koniecznością opiniowania poprawek przez Komisje ds. Europejskich. A więcej o ustawie także w wiadomościach Onet.pl

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie rządowego projektu ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, druk 1614.

Platforma Obywatelska popiera przedłożony projekt ustawy i opowiada się za wprowadzeniem proponowanych zmian. Konieczność zastąpienia dotychczasowej ustawy o Komitecie Integracji Europejskiej nowym aktem prawnym wynika z wyzwań jakie stoją przed Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej. Dodatkowym argumentem za usprawnieniem działań związanych z naszym funkcjonowaniem w strukturach unijnych jest konieczność przygotowania do sprawowania przez Polskę prezydencji w drugiej połowie 2011 roku.

Projekt ustawy opiera się na założeniu, że kompetencje Unii Europejskiej obejmują obecnie bardzo szeroki zakres spraw i wkraczają w niemal każdą dziedzinę działalności władz publicznych. Te okoliczności sprawiają, że system koordynacji spraw związanych z członkostwem w Unii musi łączyć zasady właściwe dla prowadzenia polityki wewnętrznej z zasadami wykonywania polityki zagranicznej. Podstawową zasadą wynikającą z ustawy powinna być taka organizacja administracji rządowej, by na forum instytucji Unii Europejskiej mówić jednym głosem. Dlatego Platforma Obywatelska opowiada się za ustawą wzmacniającą proces koordynacji działań Rady Ministrów zarówno poprzez sprawny obieg informacji jaki i poprzez merytoryczną ocenę propozycji przedstawianych przez poszczególne podmioty. Stąd niezwykle ważne jest także powstanie wyspecjalizowanego zaplecza eksperckiego co powinna zapewnić ustawa.

Powstanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Europejskich i precyzyjnie określone w ustawie zadania pozwolą na formalne umocowanie tego szczebla koordynacji w systemie praw powszechnie obowiązujących.

Podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie systemem koordynacji będą minister właściwy do spraw członkostwa oraz Sekretarz do Spraw Europejskich, który zajmie stanowisko sekretarza stanu w MSZ. W związku z zapisami w nowej ustawie zasadna jest likwidacja Komitetu Integracji Europejskiej i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Platforma Obywatelska popiera również zmiany, które występują w ustawie o działach administracji rządowej. Ich zakres szczegółowo przedstawiony jest w uzasadnieniu do ustawy.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej oraz usprawnienie trybu podejmowania decyzji w kluczowych sprawach dotyczących polityki zagranicznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także wzmocnienie koordynacyjnej roli ministra spraw zagranicznych i wyposażenie go w nowe mechanizmy, zapewniające większą spójność i jednolitość polityki zagranicznej.

Projekt ustawy spełnia powyższe Założenia i dlatego Platforma Obywatelska poprze projekt ustawy.
Jednocześnie zgłaszamy poprawkę polegającą na skreśleniu zwrotu „Rady Ministrów” z art.2 ust. 1 i w konsekwencji tytułu ustawy.

Multimedia

[media id=32]